ກົດລະບຽບກຸ່ມທຸລະກິດຮ້ານອາຫານ ເມືອງຊະນະຄາມ

ກົດລະບຽບ ( ສະບັບຊົ່ວຄາວ ) ວ່າດ້ວຍ: ການຈັດຕັ້ງ ແລະເຄື່ອນໄຫວຂອງກຸ່ມທຸລະກິດ ຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານກິນດື່ມ, ຮ້ານບັນເທີງ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ  ໝວດທີ I : ພາກທົ່ວໄປ .